Comença a escriure i premeu ENTRAR A LA RECERCA

EL PUNT AVUI: Clínica Girona estrena el primer aparell PET/TC de les comarques gironines

Es tracta d’una nova tecnologia de diagnòstic per la imatge que combina la medicina nuclear amb la radiològica i que fins ara només s’oferia a Barcelona

Eduard Riera, Sara Guirao i Carles Espígol, ahir, davant la nova màquina QUIM PUIG.

SALUT . GIRONA – 4 juny 2020 2.00 h REDACCIÓ – 

Cetir-Clínica Girona posa en fun­ci­o­na­ment aquesta set­mana el pri­mer apa­rell PET/TC que s’ins­tal·la a les comar­ques giro­ni­nes. A par­tir d’ara els habi­tants de Girona ja no hau­ran de des­plaçar-se a Bar­ce­lona per fer-se aquesta prova amb la qual es deter­mina l’abast de malal­ties com ara les cardíaques, les infec­ci­ons, els tras­torns de memòria o dete­ri­o­ra­ment cog­ni­tiu, els pro­ces­sos infla­ma­to­ris, el càncer o la vas­cu­li­tis. Aquest equi­pa­ment, de tec­no­lo­gia híbrida, per­met inte­grar en una única prova diagnòstica els bene­fi­cis de la medi­cina nuclear i la radi­o­lo­gia con­ven­ci­o­nal, per ofe­rir un diagnòstic per la imatge més precís, ràpid i còmode per al paci­ent. El Grup Clínica Girona ja va ser pio­ner en por­tar la medi­cina nuclear a Girona, con­jun­ta­ment amb Cetir, inte­grada en el Grup Biomèdic Asci­res, i torna a ser cap­da­van­ter.

Tot i que tenien pre­vist por­tar l’apa­rell a les noves ins­tal·laci­ons de Clínica Girona, el gerent de la clínica, Car­les Espígol, va expli­car que han optat per ins­tal·lar-la a l’edi­fici de Joan Mara­gall i començar a apro­fi­tar-la, segons recull l’ACN. Els paci­ents tan sols esta­ran un quart d’hora a la sala men­tre es fa la diagnosi, menys del que tar­da­ven fins ara per fer-los altres pro­ves. Els pro­fes­si­o­nals de la clínica van avançar que ser­virà sobre­tot per a paci­ents d’onco­lo­gia, car­di­o­lo­gia i neu­ro­lo­gia. La direc­tora mèdica del ser­vei de medi­cina nuclear de Clínica Girona, Sara Gui­rao, va des­ta­car que es tracta d’una màquina que fa ser­vir un sis­tema “híbrid”, ja que com­bina les dues ves­sants mèdiques, cosa que per­met tenir infor­mació “mor­fològica i fun­ci­o­nal” del paci­ent “amb una sola prova”. El coor­di­na­dor mèdic de Cetir-Cata­lu­nya, Edu­ard Riera, va des­ta­car la rapi­desa amb què es fa la prova.

LA FRASE

“Hem prioritzat posar a l’abast de les gironines i dels gironins aquest equipament”, Carles Espígol, GERENT DE CLÍNICA GIRONA

La notícia al Diari El PUNT AVUI

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies , cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies

COMENÇA A ESCRIURE I PREM ENTER PER BUSCAR