Comença a escriure i premeu ENTRAR A LA RECERCA

EL PUNT AVUI: Les clíniques privades, preparades

La col·laboració amb Salut està en marxa i s’han adaptat als plans de contingència per respondre al coronavirus

La falta de material també és la principal preocupació

SALUT. 20 DE MARÇ DE 2020. URE COMAS – GIRONA

“La col·labo­ració és entre tots. Ara, ni públic ni pri­vat.” Així s’expres­sava ahir el gerent de la Clínica Girona, Car­les Espígol, en ser pre­gun­tat com afron­ta­ven les clíniques pri­va­des la situ­ació pel coro­na­vi­rus. Després d’acti­var els plans de con­tingència, i seguint les direc­trius de Salut, les clíniques pri­va­des giro­ni­nes estan pre­pa­ra­des per aten­dre, amb major o menor gra­ve­tat, els casos de coro­na­vi­rus SARS-CoV-2 que els puguin arri­bar. L’únic pro­blema, segons expli­quen des d’alguns d’aquests cen­tres, és l’escas­se­dat de mate­rial de pro­tecció per als pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris. Per això, també des d’aquí, fan una crida a tot­hom que els pugui fer arri­bar mate­rial d’aquest tipus. A la Clínica Girona ja hi ha dues plan­tes aïlla­des des­ti­na­des a afec­tats pel coro­na­vi­rus. Una per a con­fi­nats i l’altra, per als sos­pi­to­sos. També hi ha una UVI pre­pa­rada per a un estat crític. En aques­tes plan­tes ja hi ha paci­ents. “Men­tre tin­guem el mate­rial bàsic, el per­so­nal sani­tari farà tot el que pugui”, hi afe­gia Espígol, que expli­cava com ara han de pro­veir-se d’aquest mate­rial a través de Salut i que han d’anar a reco­llir el mate­rial a Sant Sadurní d’Anoia, on hi ha el magat­zem cen­tra­lit­zat. Fins que arri­ben allà no saben de quin mate­rial podran dis­po­sar i no necessària­ment s’ajusta a les peti­ci­ons del cen­tre. Per ara, alguns col·lec­tius i empre­ses els han fet arri­bar mate­rial.

Gent sortint de Clinicas privadas amb mascaretes

Molt dife­rent, pel que fa a la mida, és la clínica de la Santa Creu de Figue­res, que també depèn ara de la sani­tat pública, on tenen cinc llits pre­pa­rats per si fan falta i, en tot cas, hau­rien de ser casos lleus, ja que aquest cen­tre no dis­posa d’UCI. Des de la clínica de la Santa Creu també insis­tien que es va molt just de mate­rial de pro­tecció per al per­so­nal sani­tari, i per això feien una crida a qui en dis­posés i els el pogués fer arri­bar. Les com­pres de mate­rial les fan ara a través de l’hos­pi­tal comar­cal i, com en la resta de casos, aquest és un pro­ce­di­ment lent i tam­poc dona tots els resul­tats desit­jats.

Una mica dife­rent és el cas de la clínica Salus Infir­mo­rum, del muni­cipi de Banyo­les, on per ara no tenen pro­ble­mes amb el mate­rial, segons van expli­car. En aquesta clínica també se seguei­xen les direc­trius de Salut i s’ha acti­vat també el pla de con­tingència que, entre altres punts, deta­lla com s’han d’apli­car les mas­ca­re­tes de pro­tecció. Ahir no hi havia ingres­sada cap per­sona afec­tada pel coro­na­vi­rus, expli­ca­ven des de la gerència, on insis­tien a recor­dar a la població les mesu­res de con­fi­na­ment i d’higi­ene de mans.

LA FRASE

Mentre tinguem el material bàsic, el personal sanitari farà tot el que puguiCarles Espígol, Gerent de la Clínica Girona

LA XIFRA

2plantesde la Clínica Girona ja estan aïllades per atendre els pacients afectats.

La notícia en pdf

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies , cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies

COMENÇA A ESCRIURE I PREM ENTER PER BUSCAR