Comença a escriure i premeu ENTRAR A LA RECERCA

EL PUNT AVUI: Nova tècnica per desobstruir l’estómac

SALUT / GIRONA – 30 gener 2020

Clínica Girona connecta l’estómac i el budell prim per via endoscòpica. Se’n beneficiaran 70 pacients a l’any

El digestòleg González Huix ha començat a utilitzar aquesta tècnica CLÍNICA GIRONA

N.ASTORCH FLAVIÀ – GIRONA

El digestòleg Fer­ran González Huix ha començat a apli­car, a Clínica Girona, un tipus d’inter­venció inno­va­dora per desobs­truir la part alta de l’estómac, o duodè, i con­nec­tar aquest òrgan amb el budell prim sense neces­si­tat d’inter­venció quirúrgica. És la pri­mera vegada que es fa ser­vir aquesta tècnica –una gas­tro­je­ju­nos­to­mia guiada per eco­en­doscòpia– a la demar­cació de Girona i una de les pri­me­res que es fa a tot Cata­lu­nya, segons ha indi­cat el doc­tor González Huix.

El cone­gut digestòleg ha expli­cat que l’objec­tiu d’aquest tipus d’inter­venció és acon­se­guir una dre­cera per al pas dels ali­ments que s’han inge­rit i que no poden pas­sar al budell prim quan hi ha obs­truc­ci­ons a la part alta de l’estómac, al duodè. En aquests casos, l’estre­nyi­ment d’aquests òrgans no per­met bui­dar l’estómac i pro­voca vòmits i into­lerància ali­mentària. Així, aquest tipus d’inter­venció està espe­ci­al­ment indi­cat per a paci­ents que, a més de tenir una obs­trucció que els impe­deix bui­dar l’estómac, tenen un ele­vat risc en l’ope­ració tra­di­ci­o­nal. Entren dins d’aquest per­fil malalts oncològics i també paci­ents amb infla­ma­ci­ons per úlce­res duo­de­nals o malal­ties pan­creàtiques que com­pri­mei­xen el duodè. Segons va indi­car, a la regió sanitària de Girona se’n podran bene­fi­ciar entre 50 i 70 paci­ents a l’any. “Aquesta tècnica pot subs­ti­tuir les cirur­gies d’unió d’aquests òrgans que obli­guen a una anestèsia gene­ral, l’ingrés hos­pi­ta­lari durant diver­sos dies, oca­si­o­nal­ment ingrés a la uni­tat de cures inten­si­ves (UCI) en el posto­pe­ra­tori i que poden tenir risc, espe­ci­al­ment en per­so­nes d’edat avançada amb malal­ties asso­ci­a­des”, ha expli­cat l’espe­ci­a­lista. El pri­mer paci­ent que va ser inter­vin­gut amb aquesta tècnica va fer una dieta com­pleta pas­sa­des 24 hores. I en 48 hores va ser donat d’alta.

Noves pròtesis

La gas­tro­je­ju­nos­to­mia endoscòpica és pos­si­ble gra­cies a la recent dis­po­ni­bi­li­tat d’uns nous tipus de pròtesis (Stent) que per­me­ten ajun­tar aquests òrgans i comu­ni­car-los entre si. Aquest tipus de pròtesi s’ano­mena pròtesi d’apo­sició lumi­nal (PAL) i la més cone­guda o uti­lit­zada és la pròtesi Hot Axios, que comer­ci­a­litza Bos­ton Sci­en­ti­fic. La meto­do­lo­gia que es fa ser­vir per dur a terme aquesta tècnica és la ultra­so­no­gra­fia o eco­gra­fia endoscòpica (USE). És un endos­copi espe­ci­a­lit­zat que dona una imatge interna de l’estómac i, a més, porta un trans­duc­tor d’eco­gra­fia a l’extrem dis­tal. Aquest apa­rell s’intro­du­eix a través de la boca fins a l’estómac i, un cop allà, per imatge ecogràfica, es busca el budell prim més pro­per a l’estómac i que esti­gui situat més enllà del pas estret que impos­si­bi­lita la ingesta dels ali­ments. Després d’iden­ti­fi­car aquest seg­ment de budell prim i d’omplir-lo de líquid (aigua, con­trast i un colo­rant), es pun­ci­ona amb un catèter que porta un sis­tema d’elec­tro­co­a­gu­lació (per acon­se­guir la punció i accés) i trans­porta el mateix Stent reple­gat al seu inte­rior. Després de la punció d’accés al budell s’alli­bera la pròtesi. Aquesta tècnica, des­crita fa dos anys, s’aplica des de fa apro­xi­ma­da­ment un any a tot el món.

Llegir la notícia a la web del diari EL PUNT AVUI

La notícia en pdf

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies , cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies

COMENÇA A ESCRIURE I PREM ENTER PER BUSCAR