Comença a escriure i premeu ENTRAR A LA RECERCA

EL PUNT AVUI: Recta final de la primera fase de l’obra de la Clínica Girona

  •  S’està a punt de culminar el gran forat d’entre 15 i 20 metres de fondària
  •  A principis de juliol es realitzarà la llosa de sota, i a finals d’aquell mes es preveu que comenci a aixecar-se l’edifici

Les obres de cons­trucció de la futura Clínica Girona a l’entrada sud de la ciu­tat avan­cen a bon ritme i estan enca­rant ja la recta final de la pri­mera fase. L’exca­vació de ter­res està arri­bant ja a l’altura de la que serà la ter­cera i última planta sub­terrània del futur edi­fici. Un cop s’hagi fet tot el forat, que serà d’entre 15 i 20 metres de pro­fun­di­tat, es pro­ce­dirà a fer la llosa de sota –ja fa temps, abans de començar a treure terra, que es van emple­nar els fona­ments de la pan­ta­lla de tot volt–, i després ja es podrà entrar en la segona fase de la cons­trucció: aixe­car l’edi­fici.

“Estem a la recta final de la pri­mera fase, que aca­barà a prin­ci­pis de juliol amb la rea­lit­zació de la llosa de sota; a par­tir d’aquí començarem a pujar l’edi­fici”, explica el gerent de la Clínica Girona, Car­les Espígol, que deta­lla que cal­cu­len que serà a finals de juliol que començaran a aixe­car l’edi­fici i entra­ran en la segona fase de les obres. Espígol asse­nyala que ja hi ha dues grans grues a l’obra pre­pa­ra­des per a aquesta segona fase –una a cada banda del futur edi­fici– i que la ter­cera se situarà al mig un cop la llosa esti­gui feta. El gerent asse­gura que l’obra serà visi­ble ràpida­ment: “Se’n farà via. Cap a finals d’any l’edi­fici ja estarà molt amunt.”

Dins de ter­mini

Les obres per a la cons­trucció de la futura Clínica Girona van començar el 20 de febrer del 2018 amb l’inici de l’ender­roc de dues de les tres naus que hi havia a la zona. Al novem­bre pas­sat es va dur a terme l’ender­roc de la nau que fal­tava, tot i que l’extracció de ter­res per fer el forat per als fona­ments ja havia començat mesos abans perquè l’edi­fici estava en una zona que no afec­tava direc­ta­ment. Espígol des­taca que de moment tot con­ti­nua segons el calen­dari pre­vist: “L’obra està dins de tot allò pre­vist quant a temps i espe­rem que no hi hagi cap pro­blema.” Així doncs, es manté la pre­visió que tot l’edi­fici estarà aca­bat entre desem­bre del 2020 i gener del 2021.

La nova Clínica Girona supo­sarà tri­pli­car la superfície de què dis­posa ara el cen­tre sani­tari al car­rer Joan Mara­gall, pas­sant de 12.000 a 36.000 metres qua­drats. Serà un gran edi­fici amb tres plan­tes sub­terrànies i set per sobre del nivell del terra a la banda que dona al car­rer Bar­ce­lona i cinc pel cos­tat de la via. Tindrà 108 habi­ta­ci­ons i 116 llits, i 11 sales d’ope­ra­ci­ons (vuit de con­ven­ci­o­nals i tres de plo­ma­des). El pro­jecte té un cost de 52 mili­ons d’euros, que la clínica finançarà amb fons pro­pis i crèdits ban­ca­ris.

Asso­ci­ada a l’obra de la nova clínica hi ha la reur­ba­nit­zació de la zona. Un pro­jecte de 4,5 mili­ons que abarca des del Cen­tre Verd fins davant de l’auto­ren­tat La Balena i que pre­veu vore­res amples i un car­ril bici pel cos­tat del car­rer Bar­ce­lona i un vial de ser­vei de doble sen­tit a la banda poste­rior, sepa­rat per un mur i un talús de les vies del tren. També inclou una nova plaça o parc públic amb jocs infan­tils, arbres i zones pavi­men­ta­des de grava. La Clínica Girona pagarà gai­rebé la mei­tat de la reur­ba­nit­zació (un 47%), men­tre que la resta serà a càrrec de Rep­sol i la resta de pro­pi­e­ta­ris.

.

LA FRASE: “Un cop comencem a aixecar l’edifici se’n farà via. Cap a finals d’any ja estarà molt amunt”, Carles Espígol, GERENT DE LA CLÍNICA GIRONA

 

LA DATA: 12.2020 és el mes que es preveu que tot l’edifici estigui acabat. Les obres van començar el febrer del 2018.

 

LA XIFRA: 3 plantes subterrànies tindrà el futur edifici. Actualment l’excavació està a punt d’arribar a aquesta fondària.

 

Llegir la notícia al diari El Punt Avui

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies , cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies

COMENÇA A ESCRIURE I PREM ENTER PER BUSCAR